Algemene voorwaarden

Praktijk voor Alexandertechniek en Cranio-sacraal therapie Ingrid van Schuylenburch.

 

De praktijk verzorgt individuele- en groepslessen, cursussen en workshops in de Alexandertechniek, en behandelingen en korte workshops in de Cranio-sacraal therapie.

 

De docent/therapeut is gehouden te handelen conform de gedragscode van de beroepsverenigingen NeVLAT-, NCSV- en SRBAG en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement.

 

De docent/therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de, door de cliënt t.b.v. het dossier, verstrekte gegevens en zal deze niet aan derden geven. Al wat tijdens een consult ter sprake komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de docent/therapeut te verstrekken. Op het intakeformulier zullen van de cliënt de persoonsgegevens en relevante noodzakelijke informatie worden ingevuld. Globaal zal worden weergegeven welke klacht(en) de cliënt heeft.

 

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Procedures/oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 

De docent/therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

 

De docent/therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

 

Betalingsvoorwaarden en annulering

De docent/therapeut en de cliënt verplichten zich aan het tarief te houden zoals vermeld op de website. Betalingswijze van de consulten staat vermeld in de Algemene Informatie die de cliënt tijdens de intake ontvangt.

De cliënt verplicht zich een losse afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de
kosten van het consult in rekening worden gebracht.
Bij tussentijds stoppen bij een 10-lessenkaart vindt geen restitutie plaats.
De 10-lessenkaart is na 35 weken verlopen.

Annuleren van een cursus of workshop is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats.

 

Afspraken dienen mondeling, per telefoon of e-mail te worden afgezegd.

De docent/therapeut behoudt zich het recht om een afspraak af te zeggen, indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen.

 

Behandeling klachten

Wanneer een cliënt een klacht heeft over de behandeling of docent/therapeut, en deze klacht niet onderling kan worden opgelost, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de NeVLAT (Alexandertechniek) en SRBAG (Cranio-sacraal therapie).

 

De meest recente en geldende versie van de Algemene voorwaarden staat op de website http://www.ingridvanschuylenburch.nl.

 

De praktijk Alexandertechniek Ingrid van Schuylenburch staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34337195, BTW nummer NL098530239.B01.

 

Docent/therapeut Ingrid van Schuylenburch is lid van de beroepsverenigingen:

NeVLAT (Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek)

NCSV (Nederlandse Cranio-sacraal Vereniging, RNCSV-255-0117)

STAT (Society of teachers in the Alexander Technique, MSTAT 2023188)

Geregistreerd bij: SRBAG (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg, 334376) en Vektis (AGB-code zorgverlener 90-040241, AGB-code praktijk 90-18670)

november 2013


Alexandertechniek | Cranio-sacraal therapie | Algemene Voorwaarden | contact